איור לפתיח האתר

אולי אנחנו לא שמים לב לזה אבל העיר מלאה באהבה ואוהבים.

הרי לכל אחד מאיתנו יש ספסל, עמוד תאורה, תחנת אוטובוס, בית קפה או גינה שמזכירים לנו סיפור אהבה.

לרגל ט"ו באב, עיריית ירושלים מזמינה אתכם למפות את כל סיפורי האהבה של העיר.

ספרו לנו על נשיקות ראשונות ואחרונות שלא תשכחו, על דייטים מושלמים, פגישות ראשונות והצעות נישואים מרגשות.

** המפה כעת סגורה ואי אפשר להוסיף סיפורים חדשים, אבל אפשר לקרוא על ישנים.


X

פעילות "מפת האהבה של ירושלים"

תקנון

  1. תנאים ואופן השתתפות:

1.1. עיריית ירושלים (להלן: "עיריית ירושלים" או "עורך הפעילות") מעלה פעילות בשם "מפת האהבה של ירושלים" (להלן: "הפעילות" או "האפליקציה").

1.2. הפעילות תעלה לאוויר ביום 24/7/2016 ותישאר זמינה לשימוש המשתתפים עד יום 20/8/2016 (להלן: "תקופת הפעילות"). עורך הפעילות יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת הפעילות כולה ואת תקופת הפעילות של כל מחזור, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

1.3. בעצם ההשתתפות בפעילות, מאשר המשתתף כי הוא מסכים לכל תנאי תקנון זה.


2. תיאור הפעילות ומטרתה:

2.1. עיריית ירושלים מזמינה את אוהדיה בפייסבוק להעלות לאתר הפעילות את סיפורי האהבה שלהם.

2.2. הסיפורים שיועלו יעברו סינון לפני עלייה לאוויר למקרה ויהיה בהם דברי הסתה, קריאה לאלימות, גזענות או כל דבר שלא עומד בקנה אחד עם ערכי העירייה.

2.3. המשתתף יידרש לאשר את הסכמתו לכל התנאים המפורטים בתקנון הפעילות. מובהר כי אישור התקנון הינו תנאי להשתתפות בפעילות.

2.4. אין מגבלה על כמות הסיפורים שיכול להעלות כל משתתף.

2.5. אישור התקנון מקנה לעיריית ירושלים את הזכות להשתמש בסיפורים שהעלה המשתתף לכל פרסום לשיקול דעתה.


3. הזכאות להשתתף בפעילות:

3.1. עורך הפעילות יהיה זכאי לבטל ולמחוק סיפור של משתתף שטרם מלאו לו 18, שישתתף בפעילות

בניגוד לתקנון זה.

3.2. המשתתפים מאשרים בזאת לעורך הפעילות לציין בדף הפייסבוק שלו ובכל מקום ואמצעי אחר את פרטי הסיפור, לרבות ציון שמו וכתובת הסיפור. כמו כן מאשר המשתתף כי ידוע לו ואין לו התנגדות לכך שהסיפורים שלו במסגרת הפעילות עשויים להיות מסוקרים, לרבות לצורך קידום מכירות של עורך הפעילות, ובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור סיפורו, לרבות ברדיו ובעיתונות ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.

3.3 כמו כן, עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להצגת סיפורי המשתמשים בפעילות בתערוכה שתתקיים במרחב הציבורי בעיר ירושלים.4. סייגים להשתתפות בפעילות:

4.1. עורך הפעילות שומר על הזכות לפסול כל משתתף בגין כל פעולה שיש בה משום פגיעה בפעילות

ו/או בתדמיתו של עורך הפעילות, ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת, ו/או

הפרת הוראות כל דין, ו/או פגיעה בפרטיות ו/או העלאת תכנים פוגעניים וכן שומר עורך הפעילות

על זכותו למחוק תכנים פוגעניים בשפתם או במהותם ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות.

4.2. במקרה של חשד של עורך הפעילות להפרת תנאי תקנון זה, ו/או חשד לשימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין לרבות פריצה לאתר ו/או לתוכנת הפעילות ו/או

שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין, יהיה

עורך הפעילות רשאי לבטל את השתתפותו של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה כל

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בגין כך.

4.3. עורך הפעילות שומר לעצמו את שיקול הדעת המוחלט למנוע פרסום סיפור של משתתף ו/או להפסיק את פרסומם ו/או להסיר מהאפליקציה כל תוכן מכל נימוק שימצא לנכון, לרבות במקרה של חשש להפרת זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת, ו/או במקרה של תוכן פוגעני ו/או שיש בו פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע ו/או במקרה שיש בפרסום התוכן כדי לפגוע בתדמיתו החיובית של עיריית ירושלים ו/או בפעילות, ולמשתמש לא תהיה טענה ותביעה כלשהי מסוג כלשהו כלפי עורך הפעילות לרבות לפיצוי כלשהו בגין זאת.


5. זכויות קניין רוחני:

5.1. המשתתף מאשר ומצהיר כי הינו הבעלים של מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בסיפור

שהוא עצמו כתב לבדו ושכל זכויות היוצרים בה הן שלו בלבד וכן, כי כל זכויות היוצרים והזכויות המוסריות במרכיבים הכלולים בסיפור הינן בבעלותו ו/או יש ברשותו רישיון שימוש בלתי מוגבל במרכיבים הכלולים בו, המתיר לו בין היתר, לעשות בסיפור על כל מרכיביה שימוש בלתי מוגבל בהתאם לכל דין . המשתתף מתחייב לפצות ולשפות את עורך הפעילות וכל מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה של צד שלישי בטענה לזכויות בתוכן שהעלה המשתתף לתחרות ו/או להפרתן.

5.2. לעורך הפעילות תהא זכות לשימוש בסיפור הן לצורך פרסום והפצת מידע בקשר לפעילות נשוא תקנון זה, הן לצורך פרסומן והפצתן של הסיפורים והן למטרה של מיתוג פרסום והפצת מידע בקשר לפעילותה של עיריית ירושלים (להלן: "השימושים המותרים").

מובהר בזאת במפורש כי עורך הפעילות לא יבצע ביצירות שום שימוש מסחרי ולא יסחר אותן

באופן כלשהו.

5.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולצורך השימושים המותרים בלבד, עורך הפעילות רשאי-

לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לערוך, לשעתק, לשכפל, לבצע בפומבי, לשדר - בכל מדיה ועל כל

במה או פלטפורמה, קיימת או עתידית, להציג בכל דרך ו/או אמצעי קיים או עתידי. זכות שימוש

זו מוענקת לעורך הפעילות באופן בלתי חוזר וללא הגבלת זמן, והיא מהווה תנאי יסודי להסכמת

עורך הפעילות לשתף את המשתתף בפעילות.

5.4. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי בכל הנוגע לזכות עורך הפעילות לבצע השימושים המותרים הנ"ל של עורך הפעילות על כל היבטיה והם לא יהיו זכאים לכל תמורה בעבור ביצוע השימושים המותרים.

5.5. עורך הפעילות הינו בעל מלוא הזכויות בישראל ובכל מדינות חו"ל במאגר הנתונים המוצג על ידו

כמפורט בפרק 2 דלעיל לאפליקציה, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתו מראש ובכתב של עורך הפעילות.

5.6. זכויות הקניין הרוחני בסימן המסחר המופיע בפייסבוק וכן הזכויות בפעילות הן בבעלות

הבלעדית של עורך הפעילות, ואין לעשות בהן שימוש ללא הסכמתו בכתב של עורך הפעילות.

5.7. המשתתף אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לערוך, לשדר, להעביר או לפרסם תכנים מהפייסבוק או מאתר הפעילות, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורך הפעילות וזאת, בכפוף לזכויות היוצרים של המשתתף בתמונה שהעלה.

6. כללי:

6.1. תקנון זה בא בנוסף לכל תנאיה של חברת פייסבוק לגבי השימוש באתר פייסבוק.

6.2. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם ההשתתפות בפעילות ואישור תקנון זה מהווה הסכמה מלאה לאמור בו. מובהר בזה כי ההשתתפות ואישור התקנון מהווים הסכמה לפרסום שמו ופרטיו האישיים ו/או פרטי זיהוי אחרים של המשתתף בפעילות.

6.3. תקנון זה יעמוד לעיון באתר הפעילות ובמשרדי עורך הפעילות.

6.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.5. עורך הפעילות יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לא לקיים או

להפסיק או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בפעילות ו/או לשנות את תקופת הפעילות ו/או את המועדים המוצעים בפעילות, ובלבד שיפרסם

על כך הודעה באותו אופן ובאותם אמצעים שבהם מתפרסם תקנון זה, וכל משתתף מוותר על כל

טענה בנוגע לכך.

6.6. עורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ונזק עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת הפעילות

או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף או לצד ג' כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בפעילות זו ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף או צד ג' כלשהו בקשר לפעילות.

6.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מצהיר כי הוא מודע לכך, שעריכת הפעילות תלויה, בין

היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך הפעילות אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן המשתתף וצד ג' כלשהו לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר עקב אי הכרזה על זוכה נבחר במסגרת הפעילות.

6.8. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות זו ולצד ג' כלשהו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ונזק עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

6.9. הכרעה בגין כל מחלוקת ועניין ובכל הקשור לפעילות זו, לרבות בגין כל מחלוקת ועניין הקשורים לתוצאות הפעילות והזוכה הנבחר, תהיה מסורה באופן בלעדי לעורך הפעילות, והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור ולמשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה נגד עורך הפעילות ונגד מי מטעמו.

6.10. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה במשתמע.

6.11. ידוע למשתתף כי אם לא הגדיר מגבלות פרטיות כלשהן לדף האישי שלו, הרי כל מידע שיכתוב
ויעלה בפייסבוק יהיה חשוף בפני יתר גולשי פייסבוק.

6.12. המשתתף הינו האחראי היחיד והבלעדי לתכנים המועלים על ידו לאתר הפעילות, לרבות מלל ו/או נתונים אישיים. עורך הפעילות אינו אחראי לתכנים הנ"ל.

6.13. כל שימוש באתר הפעילות הינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר ונזק עקיף, שייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי בקשר עם שימוש אתר הפעילות.

6.14. תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד עורך הפעילות או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור

בפעילות - תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.

6.15. סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד עורך הפעילות או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור

בפעילות - תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בירושלים.

9. פניות לעורך הפעילות:

9.1. אדם המבקש להתלונן בדבר הפרת זכויות בתכנים באתר הפעילות או בפייסבוק או הפרת זכויות באמצעות התכנים שיועלו (כגון: הפרת הזכות לפרטיות, הזכות לשם טוב, סימן מסחר, הפרת

זכויות יוצרים, שימוש בשמו, צילומו ללא רשותו וכיוב') ו/או בדבר הפרת זכויות אחרות ו/או

בדבר שימוש לרעה בפייסבוק תיעשה באמצעות שליחת הודעה פרטית דרך עמוד הפייסבוק

של עיריית ירושלים.

9.2. בדוא"ל יציין את שם המודיע, מס' הטלפון שלו וכתובתו, לינק לדף האינטרנט בו מופיעה הפרת הזכויות (הנטענת) ו/או השימוש לרעה (הנטען), תיאור הזכות שהופרה וכיצד הופרה, ו/או תיאור אופן השימוש לרעה בפייסבוק. על ההודעה להיות מלווה בחתימה ותאריך החתימה.

9.3. בחתימה ושליחת דוא"ל זה המתלונן מאשר ומצהיר כי כל האמור בדוא"ל הנ"ל הינו נכון ומדויק, וכי השימוש בתוכן כפי שצוין בדוא"ל מפר את זכויותיו החוקיות. בנוסף, בחתימת ושליחת הטופס המודיע מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לצד ג' כתוצאה מהצהרותיו בדוא"ל זה.עיריית ירושלים מאחלת למשתתפים בפעילות הנאה רבה!


סיפורך יעלה בדקות הקרובותX

🔎

X

אז איך מספרים על אהבה?
כמה טיפים קצרים

  1. תהיו כנים - הסיפורים נכתבים בעילום שם, אף אחד לא יודע מי הכותב ואנחנו לא שומרים שום מידע על איש. ספרו לנו את הסיפור האמיתי. למה רגע האהבה הזה נחרט לכם בזיכרון?
  2. תפרטו - יש לנו חמישה חושים, אז תשתמשו בהם - מה הרחתם? באיזה צבע היו העננים? מה שמעתם? מה הרגשתם? תנו לנו להרגיש את הרגע.
  3. אבל גם תקצרו - יש לכם רק 500 תווים לכתיבת הסיפור, כך שאין מקום לתאר את כל ההיסטוריה הארוכה (והחשובה) של הקשר שלכם.
  4. תהיו נחמדים - הודעות פוגעניות, שמות גנאי, קריאות לאלימות לא יועלו. מישהו העלה סיפור שמביך אתכם? ספרו לנו על זה במייל jerusalemlovemap@gmail.com ונוריד אותו מיד, בלי לשאול שאלות.
מקרא למפה